23 May 2012วันนี้ดิฉันได้ทำภารกิจยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ดิฉันได้ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน หลังจากนั้นก็ได้สอนการใช้ Present Simple Tense และ Verb to be โดยการยกตัวอย่างประโยคพร้อมอธิบายประโยค หลังจากนั้นดิฉันก็ให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคตามครู และได้มอบหมายให้นักเรียนฝึกเขียนประโยค Present Simple Tense คนละ 2 ประโยคแล้วให้พูดนำเสนอในคาบหน้าหลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ คุมนักเรียนดูแลทำความสะอาดห้องเรียนและปิดไฟ ปิดพัดลมให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน

No comments:

Post a Comment