7 June 2012ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เตรียมการสอนเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โดยการทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทบทวนเสร็จแล้วนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนที่พักอยู่ห้องพยาบาล   บันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1และไปรับอุปกรณ์จัดบอร์ด

No comments:

Post a Comment