30 May 2012


ภารกิจวันนี้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ซึ่งวันนี้ เสนอคำว่า You’re welcome หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ดิฉันได้ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากคาบที่แล้วโดยการถามและให้นักเรียนตอบ หลังจากนั้นดิฉันก็ได้สอนต่อเนื่องจากคาบที่แล้ว การเรียนการสอนในวันนี้ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางคนคุยกันในขณะที่สอน จึงทำให้ท้อกับการควบคุมชั้นเรียนมาก หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง a/an และส่งในคาบหน้า เมื่อทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ คุมนักเรียนดูแลทำความสะอาดห้องเรียนและปิดไฟ ปิดพัดลมให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน

No comments:

Post a Comment