15 June 2012ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก ร่วมกันทั้งโรงเรียน เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนและได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำการบ้านส่งในคาบหน้า   ช่วยครูดูแลนักเรียนที่อยู่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นตรวจการบ้านนักเรียนและทำความสะอาดห้องพยาบาลก่อนกลับบ้าน 

No comments:

Post a Comment