11 June 2012ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does ดิฉันได้เกริ่นนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Do/Does แต่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่เพื่อให้นักเรียนช่วยสอนเพื่อนและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันได้จัดห้องพยาบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

No comments:

Post a Comment