10 July 2012

ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ดิฉันได้สอนนักเรียนอนุบาลเนื่องจากครูติดธุระ และได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และจัดต้นไม้บริเวณที่ได้รับผิดชอบร่วมกันกับนักเรียน หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

09 July 2012

ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ดิฉันได้สอนนักเรียนอนุบาลเนื่องจากครูติดธุระ และได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนร่วมกันกับนักเรียน หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

06 July 2012

ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้ จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียน และช่วยครูจัดบอร์ดตกแต่งบอร์ดประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬา

05 July 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยห้องสหการในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ช่วยคุมดูแลนักเรียนซ้อมกีฬา

04 July 2012

ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและ จัดกิจกรรมการสอนและได้มอบหมายงานให้นักเรียน ช่วยครูดูแลและคุมนักกีฬากรีฑาเพื่อทำการซ้อม

03 July 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยครูตักข้าวให้นักเรียนในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ช่วยคุมดูแลนักเรียนซ้อมกีฬา

02 July 2012

ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ดิฉันได้สอนนักเรียนอนุบาลเนื่องจากครูติดธุระ และได้ทำการสอนแทนวิชาสุขศึกษาทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

29 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้ทำการแยกห้อง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียน และช่วยครูจัดบอร์ดตกแต่งห้อง

28June 2012

28June 2012 ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยห้องสหการในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ช่วยคุมดูแลนักเรียนซ้อมกีฬา

27June 2012

ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ (กระบี่วิชาการ)

26 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและ จัดกิจกรรมการสอนและได้มอบหมายงานให้นักเรียน ช่วยครูดูแลและคุมนักกีฬากรีฑาเพื่อทำการซ้อม

25 June 2012

ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 วันนี้มีอาจารย์มานิเทศที่โรงเรียนทั้ง อาจารย์จากทางคณะ และอาจารย์นิเทศเอก ดิฉันได้สอนนักเรียนอนุบาลเนื่องจากครูติดธุระ และได้ทำการสอนแทนวิชาสุขศึกษา หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันได้จัดห้องพยาบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

22 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก ร่วมกันทั้งโรงเรียน เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้ทำการแยกห้อง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียน และช่วยครูดูแลนักเรียนที่อยู่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นตรวจการบ้านนักเรียนและทำความสะอาดห้องพยาบาลก่อนกลับบ้าน

21 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง  หลังจากนั้นก็ได้ตรวจการทำข้อสอบของนักเรียน และในตอนเย็นก็ได้ประกาศผลการสอบให้กับนักเรียน

20 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ซ้อมงานกิจกรรมวันไหว้ครู ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยห้องสหการในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมการสอบแยกห้อง หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

19 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้พบปะกับนักเรียนประจำชั้น จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนที่พักอยู่ห้องพยาบาลและบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ได้ช่วยตักอาหารกลางวันให้นักเรียน 

18 June 2012

ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   ดิฉันได้สอนนักเรียนอนุบาลเนื่องจากครูติดธุระ และได้ทำการสอนแทนวิชาสุขศึกษา และ ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่เพื่อให้นักเรียนช่วยสอนเพื่อนและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันได้จัดห้องพยาบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

15 June 2012ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก ร่วมกันทั้งโรงเรียน เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนและได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำการบ้านส่งในคาบหน้า   ช่วยครูดูแลนักเรียนที่อยู่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นตรวจการบ้านนักเรียนและทำความสะอาดห้องพยาบาลก่อนกลับบ้าน 

14 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ช่วยงานกิจกรรมวันไหว้ครู หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมการเลือกตั้ง เคลียร์พื้นที่  ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยห้องสหการในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does และสอนประโยคNegative Form หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

13 June 2012


ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ซ้อมงานกิจกรรมวันไหว้ครู ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยห้องสหการในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does และสอนประโยคAffirmative Form หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

12 June 2012


ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้พบปะกับนักเรียนประจำชั้นเพื่อเตรียมงานกิจกรรมวันไหว้ครู ได้ช่วยตักอาหารกลางวันให้นักเรียน  จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   โดยการทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does หลังจากที่ได้ทบทวนเสร็จนักเรียนได้ทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนที่พักอยู่ห้องพยาบาลและบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

11 June 2012ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does ดิฉันได้เกริ่นนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Do/Does แต่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่เพื่อให้นักเรียนช่วยสอนเพื่อนและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันได้จัดห้องพยาบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

8 June 2012ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก ร่วมกันทั้งโรงเรียน เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนและได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำการบ้านส่งในคาบหน้า   ช่วยครูดูแลนักเรียนที่อยู่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นก็จัดบอร์ดภาษอังกฤษวันละคำ และตรวจการบ้านนักเรียนและทำความสะอาดห้องพยาบาลก่อนกลับบ้าน 

7 June 2012ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เตรียมการสอนเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โดยการทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทบทวนเสร็จแล้วนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนที่พักอยู่ห้องพยาบาล   บันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1และไปรับอุปกรณ์จัดบอร์ด

6 June 2012ไปประชุมเงินกู้ กยศ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

5 June 2012ภารกิจวันนี้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงหลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ดิฉันได้ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากคาบที่แล้วโดยการถามและให้นักเรียนตอบ หลังจากนั้นดิฉันก็ได้สอนต่อเนื่องจากคาบที่แล้ว เรื่องการเติม s/es หลังคำนาม การเรียนการสอนในวันนี้ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางคนไม่เข้าใจเรื่องที่สอน จึงทำให้การเรียนการสอนไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง a/an และส่งในคาบหน้า เมื่อทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ คุมนักเรียนดูแลทำความสะอาดห้องเรียนและปิดไฟ ปิดพัดลมให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน

1 June 2012ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง วันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตักบาตรความดี เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวศาสนาพุทธ หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก ร่วมกันทั้งโรงเรียน เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและได้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิเวนน์ ต่อจากคาบที่แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนและได้มอบหมายงานให้เขียนแผนภูมิเวนน์ ส่งในคาบหน้าในตอนบ่ายช่วยครูดูแลนักเรียนที่อยู่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นก็ตรวจการบ้านนักเรียน ก่อนกลับบ้าน 

31 May 2012ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ซึ่งวันนี้ เสนอคำว่า It’s all right หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและได้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิเวนน์ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ก็ยังประสบปัญหาเดิมคือต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและในตอนเที่ยงช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน และช่วยดูแลนักเรียนที่อยู่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นก็จัดบอร์ดภาษอังกฤษวันละคำและทำการสอนแทนครูพี่เลี้ยงและตรวจการบ้านนักเรียนก่อนกลับบ้าน 

30 May 2012


ภารกิจวันนี้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ซึ่งวันนี้ เสนอคำว่า You’re welcome หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ดิฉันได้ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากคาบที่แล้วโดยการถามและให้นักเรียนตอบ หลังจากนั้นดิฉันก็ได้สอนต่อเนื่องจากคาบที่แล้ว การเรียนการสอนในวันนี้ นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางคนคุยกันในขณะที่สอน จึงทำให้ท้อกับการควบคุมชั้นเรียนมาก หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง a/an และส่งในคาบหน้า เมื่อทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ คุมนักเรียนดูแลทำความสะอาดห้องเรียนและปิดไฟ ปิดพัดลมให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน