13 June 2012


ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ได้ซ้อมงานกิจกรรมวันไหว้ครู ได้ช่วยสอนแทนครูในสายชั้น ช่วยห้องสหการในเวลาพักเที่ยง และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 ทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does และสอนประโยคAffirmative Form หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

No comments:

Post a Comment