12 June 2012


ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้พบปะกับนักเรียนประจำชั้นเพื่อเตรียมงานกิจกรรมวันไหว้ครู ได้ช่วยตักอาหารกลางวันให้นักเรียน  จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   โดยการทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Do/Does หลังจากที่ได้ทบทวนเสร็จนักเรียนได้ทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนที่พักอยู่ห้องพยาบาลและบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

No comments:

Post a Comment