19 June 2012

ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้พบปะกับนักเรียนประจำชั้น จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนที่พักอยู่ห้องพยาบาลและบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ได้ช่วยตักอาหารกลางวันให้นักเรียน 

No comments:

Post a Comment