28 May 2012ภารกิจในวันนี้ ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เตรียมการสอนเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   โดยการทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ดิฉันได้ทบทวนเกี่ยวกับคำนาม หลักการเติม s/es หลังคำนามพหูพจน์หลังจากที่ได้ทบทวนเสร็จแล้วนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนเนื่องจากมีนักเรียนบางส่วนเคยรู้มาบ้างแล้วและบางส่วนที่ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็ได้ทำความเข้าใจและได้เรียนรู้หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้ช่วยดูแลนักเรียนที่พักอยู่ห้องพยาบาลและบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

No comments:

Post a Comment