1 June 2012ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง วันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตักบาตรความดี เนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวศาสนาพุทธ หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก ร่วมกันทั้งโรงเรียน เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและได้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิเวนน์ ต่อจากคาบที่แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนและได้มอบหมายงานให้เขียนแผนภูมิเวนน์ ส่งในคาบหน้าในตอนบ่ายช่วยครูดูแลนักเรียนที่อยู่ห้องพยาบาล หลังจากนั้นก็ตรวจการบ้านนักเรียน ก่อนกลับบ้าน 

No comments:

Post a Comment