25 May 2012ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียนและได้สอนเกี่ยวกับการอ่านเวลา และการใช้ prepositions กับเวลา ได้แก่ in, on และ at นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ก็ยังประสบปัญหาเดิมคือเรื่องการออกเสียงซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกฝนหลังจากที่ทำการสอนเสร็จก็ได้ช่วยครูพิมพ์งานทำโครงการ ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน และช่วยดูแลนักเรียนที่มาใช้บริการในห้องสมุด

No comments:

Post a Comment