25 June 2012

ภารกิจตอนเช้าในวันนี้ได้ช่วยครูขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4 วันนี้มีอาจารย์มานิเทศที่โรงเรียนทั้ง อาจารย์จากทางคณะ และอาจารย์นิเทศเอก ดิฉันได้สอนนักเรียนอนุบาลเนื่องจากครูติดธุระ และได้ทำการสอนแทนวิชาสุขศึกษา หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันได้จัดห้องพยาบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

No comments:

Post a Comment