22 May 2012


วันนี้ดิฉันได้ทำภารกิจยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับวิชาและห้องเรียนในโรงเรียนซึ่งต่อจากคาบที่แล้ว และวันนี้ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับการใช้ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาและห้องเรียนในโรงเรียน แต่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนไม่ค่อยมีปฏิกิริยาตอบรับเนื่องจากว่านักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน และบางคนก็ง่วงนอน ดิฉันจึงให้นักเรียนยืนตอบคำถามที่ครูถาม และให้นักเรียนทำกิจกรรมคู่เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนด้วย หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จดิฉันก็ได้สำรวจสภาพทั่วไปของโรงเรียน และช่วยงานห้องสมุด 

21 May 2012


สัปดาห์ที่สองของการเปิดเทอม ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เตรียมการสอนเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับวิชาและห้องเรียนในโรงเรียน โดยการทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ครูสอนคำศัพท์นักเรียนหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนออกเสียงตามแต่นักเรียนส่วนใหญ่ จะออกเสียงท้ายพยางค์ผิด ดิฉันจึงให้นักเรียนอ่านออกเสียงซ้ำๆ หลายๆครั้ง จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและทำให้การเรียนการสอนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้

18 May 2012


วันที่สองของการเปิดเทอม ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เตรียมการสอนเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 วันนี้ก็เป็นการพบปะกันครั้งแรกเหมือนกัน นักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนเรียนค่อนข้างอ่อน แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียน ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับการทักทายโดยการยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ หลังจากที่ทำการสอนเสร็จแล้ว ดิฉันก็ได้ช่วยครูจัดห้องสมุด จัดหนังสือ เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด

17 May 2012


วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอม ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานซึ่งวันนี้คึกคักมาก ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันได้ช่วยครูช่วยขายอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่ห้องสหการและไปเตรียมการสอน เช่น เตรียมบทเรียน เตรียมสื่อ หลังจากนั้นจึงไปจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งนักเรียนห้องนี้ ครูพี่เลี้ยงได้บอกว่าเป็นเด็กที่ เรียนเก่งปานกลาง คาบแรกที่ดิฉันได้เข้าไปพบปะทักทายกับนักเรียนชั้นนี้ ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับ การทักทายโดยการยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ ดิฉันได้แนะนำตัว และให้นักเรียนได้แนะนำตัวเองเพื่อทำความรู้จักกัน นักเรียนทุกคนตั้งใจ ตื่นเต้นและดีใจที่ได้เรียนกับครูคนใหม่

Fairy Tale: Thumbelina read by Trista Sutter for Speakaboos