17 May 2012


วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอม ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานซึ่งวันนี้คึกคักมาก ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันได้ช่วยครูช่วยขายอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่ห้องสหการและไปเตรียมการสอน เช่น เตรียมบทเรียน เตรียมสื่อ หลังจากนั้นจึงไปจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งนักเรียนห้องนี้ ครูพี่เลี้ยงได้บอกว่าเป็นเด็กที่ เรียนเก่งปานกลาง คาบแรกที่ดิฉันได้เข้าไปพบปะทักทายกับนักเรียนชั้นนี้ ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับ การทักทายโดยการยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ ดิฉันได้แนะนำตัว และให้นักเรียนได้แนะนำตัวเองเพื่อทำความรู้จักกัน นักเรียนทุกคนตั้งใจ ตื่นเต้นและดีใจที่ได้เรียนกับครูคนใหม่

No comments:

Post a Comment