18 May 2012


วันที่สองของการเปิดเทอม ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เตรียมการสอนเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 วันนี้ก็เป็นการพบปะกันครั้งแรกเหมือนกัน นักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนเรียนค่อนข้างอ่อน แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเรียน ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับการทักทายโดยการยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ หลังจากที่ทำการสอนเสร็จแล้ว ดิฉันก็ได้ช่วยครูจัดห้องสมุด จัดหนังสือ เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด

No comments:

Post a Comment