21 May 2012


สัปดาห์ที่สองของการเปิดเทอม ในช่วงเช้าดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เตรียมการสอนเพื่อเตรียมตัวที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และชั้น ป. 4/4   ดิฉันได้สอนเกี่ยวกับวิชาและห้องเรียนในโรงเรียน โดยการทักทายนักเรียนในการเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน ครูสอนคำศัพท์นักเรียนหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนออกเสียงตามแต่นักเรียนส่วนใหญ่ จะออกเสียงท้ายพยางค์ผิด ดิฉันจึงให้นักเรียนอ่านออกเสียงซ้ำๆ หลายๆครั้ง จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและทำให้การเรียนการสอนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้

No comments:

Post a Comment