06 July 2012

ภารกิจในวันนี้ ดิฉันได้ยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูจัดแถวนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก เมื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็ได้ จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ก่อนที่จะจัดการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการแต่งกายของนักเรียน และช่วยครูจัดบอร์ดตกแต่งบอร์ดประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬา

No comments:

Post a Comment